پیام رئیس دانشکده

{#myemotions_dlg.cool}

 

پیام رییس دانشکدهامروز که میهن اسلامی ما تشنه پیشرفت و توسعه است وظیفه سنگینی بر دوش ما دانشگاهیانست تا با کسب دانش و توسعه افق نگاه و فکرمان- باعث ریشه دار شدن درخت علم و دانش باشیم. هم اکنون که فرصتی در اختیارمان قرار گرفته که با هم در این محیط مساعد برای پیشرفت اهدافمان گرد هم آییم تلاش روز افزون کنیم که از این فرصت حداکثر بهره را برده و به یکدیگر کمک کنیم تا ایرانی بسازیم مقتدر بر قله های بلند پیشرفت