ترميم زخم در مهندسي بافت

سهيلا سلحشور کردستاني (نيمه وقت)

  • اخبار
  • تکالیف
  • منابع
  • اطلاعات کلی
  • طرح درس

تمرين ها

تاریخ زمان تحویل توضيح تمرين جواب

پروژهای درسی

تاریخ موضوع فایل تمرین

منابع

موضوع آدرس فايل

لینک ها

موضوع آدرس سایت
مدرس سهيلا سلحشور کردستاني (نيمه وقت)
ترم پاييز ۹۲-۹۳
زمان ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
مکان
تدریس یارها
معرفی
طرح درس
روش نمره دهی
کتاب ها