• اخبار
  • تکالیف
  • منابع
  • اطلاعات کلی
  • طرح درس

تمرين ها

تاریخ زمان تحویل توضيح تمرين جواب

پروژهای درسی

تاریخ موضوع فایل تمرین

منابع

موضوع آدرس فايل

لینک ها

موضوع آدرس سایت
مدرس سهيلا سلحشور کردستاني (نيمه وقت)
ترم بهار ۸۸-۸۹
زمان ۱شنبه(۱۱۰۰-۱۲۰۰)۱شنبه(۱۱۰۰-۱۲۰۰)۱شنبه(۱۸۰۰-۱۹۰۰)
مکان
تدریس یارها
معرفی
طرح درس
روش نمره دهی
کتاب ها