دروس آموزش کارشناسی

نام کد درس تعداد واحد گرايش پیش نیاز ها توضيحات
برنامه نويسي کامپيوتر 3323023 مهندسي پزشکي
روش تحقيق و گزارش نويسي 3355122
آز الکترونيک ۳ 3312271 مهندسي پزشکي باليني
آز الکترونيک ۲
آز بيوشيمي 3345021 مهندسي پزشکي-بيومتريال
بيوشيمي
آز تشريح 3305111 تشريح
آز جراحي oviv ni حيواني 3345071 مهندسي پزشکي-بيومتريال
اناتومي وازمايشگاه
آز ديناميک ماشين و ارتعاشات 3355021 مهندسي پزشکي-بيومکانيک
ديناميک ماشين
آز شيمي عمومي ۲ 3304251 شيمي عمومي ۲
آز پليمر 3345031 مهندسي پزشکي-بيومتريال
آز شيمي آلي
مباني علوم وتکنولوژي پليمرها
اصول سيستم راديولوژي وراديوترابي 3316242 مهندسي پزشکي باليني
مقدمه اي برفيزيک پزشکي
اصول سيستم هاراديولو 3316222 مهندسي پزشکي باليني
مقدمه اي برفيزيک پزشکي
اصول فيزيوتراپي 3305052 اناتومي وازمايشگاه
اصول توانبخشي ووسائل ودستگاهها
اصول فيزيوتراپي 3355102 مهندسي پزشکي-بيومکانيک
فيزيولوژي
اناتومي وازمايشگاه
اصول توانبخشي ووسائل ودستگاهها
انتقال حرارت و جرم در مهندسي پزشکي 3343013 مهندسي پزشکي-بيومتريال
ترموديناميک
بيوفيزيک 3303012 اناتومي وازمايشگاه
بيوفيزيک وبيوشيمي 3311133 فيزيولوژي
اناتومي وازمايشگاه
بيوپليمرها 3305143 شيمي آلي
بيوپليمرهاي طبيعي 3345053 مهندسي پزشکي-بيومتريال
بيوشيمي
تجهيزات عمومي بيمارستانهاو کلينيک هاي پزشکي 3344032 مهندسي پزشکي-بيومتريال
مقدمه اي برمهندسي پزشکي زيستي
تجهيزات عمومي وپزشکي بيمارستانها 3316202 مهندسي پزشکي باليني
مقدمه اي برمهندسي پزشکي زيستي