دروس آموزش تحصیلات تکمیلی

نام کد درس تعداد واحد گرايش پیش نیاز ها توضيحات
الاستيسيته 3382843 مهندسي پزشکي-بيومکانيک
انتقال جرم در سيستم هاي زيستي 3389343 مهندسي پزشكي - مهندسي بافت
بيوانفورماتيك 3394133 مهندسي فناوري اطلاعات پزشکي
بيوراكتورها در مهندسي بافت 3389303 مهندسي پزشكي - مهندسي بافت
تحليل آماري داده هاي پزشكي 3394103 مهندسي فناوري اطلاعات پزشکي
تحليل ديناميکي حرکات ورزشي 3382853 مهندسي پزشکي-بيومکانيک
تدريس يار مباحث ويژه (حس لامسه مصنوعي در مهندسي پزشكي) 3388630 مهندسي پزشكي - بيومتريال - آموزش الكترونيكي
تدريس يارمباحث ويژه ( اصول سيستم هاي بهداشتي درماني) 3387620 مهندسي پزشكي-مديريت فناوري اطلاعات پزشکي- آموزش الكترونيكي
تدريس يارمباحث ويژه (پزشكي از راه دور ) 3387600 مهندسي پزشكي-مديريت فناوري اطلاعات پزشکي- آموزش الكترونيكي
تدريس يارمباحث ويژه( روشهاي محاسبات عددي و برنامه نويسي كامپيوتر) 3387610 مهندسي پزشكي-مديريت فناوري اطلاعات پزشکي- آموزش الكترونيكي
خواص الكتريكي بيومواد (مباحث ويژه) 3383883 مهندسي پزشکي-بيومتريال
ديناميک سيالات محاسباتي و کاربرد آن در جريان سيالات حياتي 3382883 مهندسي پزشکي-بيومکانيک
ديناميک پيشرفته 3382833 مهندسي پزشکي-بيومکانيک
روش شبيه سازي ديناميک ملکولي 3382893 مهندسي پزشکي-بيومکانيک
روشها و كاربردهاي اصلاح سطح مواد 3383863 مهندسي پزشکي-بيومتريال
رياضيات مهندسي پيشرفته 3382863 مهندسي پزشکي-بيومکانيک
سمينار 3394902 مهندسي فناوري اطلاعات پزشکي
ضايعات حرکتي و روش هاي کيفي کمي توانبخشي حرکت 3382973 مهندسي پزشکي-بيومکانيک
فيزيولوژي مغز و شناخت ۲ (مباحث ويژه) 3381803 مهندسي پزشکي-بيوالکتريک
كاربرد فناوري اطلاعات در پزشكي 3394113 مهندسي فناوري اطلاعات پزشکي