دروس ارائه شده پاييز ۹۰-۹۱

نام استاد مکان زمان توضيحات
ارتزوپروتز سيدعطااله هاشمي شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)۴شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
اصول توانبخشي ووسائل ودستگاهها احمدرضا عرشي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
اصول سيستمهاي راديولوژي وراديوتراپي محمد تفضلي شادپور ۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۴شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
زبان تخصصي مهندسي پزشکي سيامک نجاريان (عضو سابق) شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
فيزيک پزشکي سيدمحمد عترتي خسروشاهي(عضو سابق) ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
مقاومت مصالح ۲ سيدعطااله هاشمي ۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۴شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
اناتومي وازمايشگاه حميد کشوري ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
اناتومي وازمايشگاه شهريار غريب زاده(عضو سابق) شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
اناتومي وازمايشگاه شهريار غريب زاده(عضو سابق) شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
بهداشت عمومي حميد کشوري ۴شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
بيوشيمي سهيلا سلحشور کردستاني شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
خواص موادمهندسي مهران صولتي هشجين شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
ديناميک در مهندسي پزشکي مصطفي رستمي شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۴شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
رياضيات مهندسي علي فلاح ۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۴شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
سيستم هاي کنترل خطي فرزاد توحيدخواه شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۴شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
شيمي آلي محمد ربيعي ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
فيزيولوژي حميد کشوري ۴شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
فيزيولوژي شهريار غريب زاده(عضو سابق) ۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
فيزيولوژي شهريار غريب زاده(عضو سابق) ۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
ماشينهاي الکتريکي مستقيم مهرداد عابدي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)