دروس ارائه شده پاييز ۹۰-۹۱

نام استاد مکان زمان توضيحات
سراميکهاوکاربردآن در مهندسي پزشکي مهران صولتي هشجين ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
پليمرهاوکاربردآن درمهندسي پزشکي محمد ربيعي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
ابزاردقيق بيومديکال(بيواينسترومنت) محمدحسن مرادي ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
اشوب و کاربردهاي ان در مهندسي محمدرضا هاشمي گلپايگاني شنبه(۱۴۰۰-۱۶۳۰)۲شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
اصول فن آوري اطلاعات محمد ربيعي ۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۴شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
اعضا و اندامهاي مصنوعي سيامک نجاريان (عضو سابق) شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
اقتصاد بهداشت و درمان حميد کشوري ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۵شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
الکتروفيزيولوژي محمدرضا هاشمي گلپايگاني ۲شنبه(۱۴۰۰-۱۶۳۰)۳شنبه(۱۴۰۰-۱۶۳۰)
بيومکانيک عمومي احمدرضا عرشي شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
تدريس يار مباحث ويژه محمد تفضلي شادپور ۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
تدريس يار مديريت استانداردهاي پزشکي محمد ربيعي ۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
تعامل سيال و جامد (FSI) در سيستم هاي حياتي ناصر فتورائي شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
تغذيه ورزشي حميد کشوري ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
حس لامسه مصنوعي در مهندسي پزشکي سيامک نجاريان (عضو سابق) شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
حسگرهاي زيستي محمد ربيعي ۱شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)۳شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
داربست‌ها در مهندسي بافت شهريار حجتي امامي شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
ديناميک پيشرفته مصطفي رستمي شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
روش تحقيق محمدحسن مرادي ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۴شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
سيستمهاي فازي محمدحسن مرادي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
شبکه هاي عصبي سيدعلي سيدصالحي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)