دروس ارائه شده پاييز ۹۰-۹۱

نام استاد مکان زمان توضيحات
سراميکهاوکاربردآن در مهندسي پزشکي مهران صولتي هشجين ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
پليمرهاوکاربردآن درمهندسي پزشکي محمد ربيعي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
ابزاردقيق بيومديکال(بيواينسترومنت) محمدحسن مرادي ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
اصول فن آوري اطلاعات محمد ربيعي ۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۴شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
اعضا و اندامهاي مصنوعي سيامک نجاريان (عضو سابق) شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
اقتصاد بهداشت و درمان حميد کشوري ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۵شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
الکتروفيزيولوژي محمدرضا هاشمي گلپايگاني ۲شنبه(۱۴۰۰-۱۶۳۰)۳شنبه(۱۴۰۰-۱۶۳۰)
بيومکانيک عمومي احمدرضا عرشي شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
تدريس يار مباحث ويژه محمد تفضلي شادپور ۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
تدريس يار مديريت استانداردهاي پزشکي محمد ربيعي ۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
تغذيه ورزشي حميد کشوري ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
داربست‌ها در مهندسي بافت شهريار حجتي امامي شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
روش تحقيق محمدحسن مرادي ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۴شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
شبکه هاي عصبي سيدعلي سيدصالحي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
كاربرد هيستوپاتولوژي در مهندسي بافت حميد کشوري ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۴شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
مباحث ويژه _ روشها و کاربردهاي اصلاح سطح مواد سيدمحمد عترتي خسروشاهي(عضو سابق) شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
مباحث ويژه(مديريت تكنولوژي) محمد تفضلي شادپور ۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۵شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
مباني مهندسي ورزش احمدرضا عرشي ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
مدلسازي سيستمهاي بيولوژيکي فرزاد توحيدخواه شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
مديريت استانداردهاي پزشکي محمد ربيعي ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۴شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)