دروس ارائه شده پاييز ۹۱-۹۲

نام استاد مکان زمان توضيحات
ارتزوپروتز سيدعطااله هاشمي شنبه(۱۷۳۰-۱۹۰۰)۲شنبه(۱۷۰۰-۱۹۰۰)
استانداردهاي بيومتريالها محمد ربيعي ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
اصول سيستمهاي راديولوژي وراديوتراپي محمد تفضلي شادپور شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
زبان تخصصي مهندسي پزشکي سيدعطااله هاشمي ۱شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
مقاومت مصالح ۲ سيدعطااله هاشمي شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
مقدمه اي برمهندسي پزشکي زيستي عباس نصيرايي مقدم ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
آمار حياتي و احتمالات مهناز اسكندري ۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۴شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
استاتيک ومقاومت مصالح درمهندسي پزشکي سيدعطااله هاشمي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
اصول وکليات مديريت محمد تفضلي شادپور شنبه(۱۶۰۰-۱۸۰۰)
اناتومي وازمايشگاه شهريار غريب زاده(عضو سابق) شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
اناتومي وازمايشگاه حميد کشوري ۴شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
اناتومي وازمايشگاه حميد کشوري ۴شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
بيوشيمي سهيلا سلحشور کردستاني شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
ترموديناميک در مهندسي پزشکي مهناز اسكندري ۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۴شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
ديناميک در مهندسي پزشکي مصطفي رستمي شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
رياضيات مهندسي علي فلاح ۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۴شنبه(۷۴۵-۱۰۴۵)
سيستم هاي کنترل خطي فرزاد توحيدخواه شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۴شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
شيمي آلي محمد ربيعي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
فيزيولوژي شهريار غريب زاده(عضو سابق) ۲شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
فيزيولوژي حميد کشوري ۱شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)