دروس ارائه شده پاييز ۹۱-۹۲

نام استاد مکان زمان توضيحات
سراميکهاوکاربردآن در مهندسي پزشکي مهران صولتي هشجين شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
پليمرهاوکاربردآن درمهندسي پزشکي محمد ربيعي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
ابزاردقيق بيومديکال(بيواينسترومنت) محمدحسن مرادي ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
اصول فن آوري اطلاعات محمد ربيعي ۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۴شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
اقتصاد بهداشت و درمان حميد کشوري ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۵شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
الکتروفيزيولوژي شهريار غريب زاده(عضو سابق) ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
الکتروفيزيولوژي محمدرضا هاشمي گلپايگاني شنبه(۱۴۳۰-۱۸۳۰)
بيومکانيک عمومي احمدرضا عرشي شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
تدريس يار مباحث ويژه محمد تفضلي شادپور ۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
تدريس يار پليمرها و کاربرد آنها در مهندسي پزشکي محمد ربيعي ۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
تغذيه ورزشي حميد کشوري ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
داربست‌ها در مهندسي بافت شهريار حجتي امامي شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
روش تحقيق محمدحسن مرادي ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۴شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
سراميک ها و کاربرد آنها در مهندسي پزشکي مهران صولتي هشجين شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۴شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
سمينار محمد ربيعي ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
سمينار علي فلاح شنبه(۱۳۰۰-۱۴۳۰)
سمينار سيدعطااله هاشمي ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
سمينار ناصر فتورائي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
سيستمهاي تصويرگر پزشکي عباس نصيرايي مقدم شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
شبکه هاي عصبي سيدعلي سيدصالحي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)