دروس ارائه شده پاييز ۹۲-۹۳

نام استاد مکان زمان توضيحات
اصول سيستمهاي راديولوژي وراديوتراپي محمد تفضلي شادپور شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
مقاومت مصالح ۲ سيدعطااله هاشمي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
مقدمه اي برمهندسي پزشکي زيستي عباس نصيرايي مقدم ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
آز مقاومت مصالح سيدعطااله هاشمي شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
آز مقاومت مصالح سيدعطااله هاشمي ۲شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
اناتومي وازمايشگاه شهريار غريب زاده(عضو سابق) ۲شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
اناتومي وازمايشگاه شهريار غريب زاده(عضو سابق) ۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
اناتومي وازمايشگاه حميد کشوري ۴شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
برنامه نويسي کامپيوتر فرناز قاسمی شنبه(۱۳۰۰-۱۴۳۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
ترموديناميک در مهندسي پزشکي مهناز اسكندري ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
ديناميک در مهندسي پزشکي مصطفي رستمي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
رياضيات مهندسي علي فلاح شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۴شنبه(۷۴۵-۱۰۴۵)
سيستم هاي کنترل خطي فرزاد توحيدخواه شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۴شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
شيمي آلي محمد ربيعي ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
فيزيولوژي شهريار غريب زاده(عضو سابق) شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
فيزيولوژي شهريار غريب زاده(عضو سابق) شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
فيزيولوژي حميد کشوري ۴شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
ماشينهاي الکتريکي مستقيم مهرداد عابدي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
مدارالکتريکي ۲ علي فلاح شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۴شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
مکانيک سيالات در مهندسي پزشکي ناصر فتورائي شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)شنبه(۱۳۰۰-۱۴۳۰)