دروس ارائه شده پاييز ۹۲-۹۳

نام استاد مکان زمان توضيحات
پليمرهاوکاربردآن درمهندسي پزشکي محمد ربيعي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
ابزاردقيق بيومديکال(بيواينسترومنت) محمدحسن مرادي ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
اشوب و کاربردهاي ان در مهندسي محمدرضا هاشمي گلپايگاني ۲شنبه(۱۴۰۰-۱۸۰۰)
اصول فن آوري اطلاعات محمد ربيعي ۳شنبه(۱۸۰۰-۱۹۳۰)۴شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
اقتصاد بهداشت و درمان حميد کشوري ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۵شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
الکتروفيزيولوژي محمدرضا هاشمي گلپايگاني شنبه(۱۴۰۰-۱۸۰۰)
الکتروفيزيولوژي شهريار غريب زاده ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
بيومکانيک عمومي احمدرضا عرشي شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
تحليل آماري داده هاي پزشكي فرناز قاسمی ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۴شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
تخريب‌پذيري بيومتريال در محيط‌هاي بيولوژيکي محمد ربيعي شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۴شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
تدريس يار تخريب‌پذيري بيومتريال در محيط‌هاي بيولوژيکي محمد ربيعي ۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
تدريس يار حسگرهاي زيستي محمد ربيعي ۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
تدريس يار مباحث ويژه محمد تفضلي شادپور ۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
تدريس يار پليمرها و کاربرد آنها در مهندسي پزشکي محمد ربيعي ۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
ترميم زخم در مهندسي بافت سهيلا سلحشور کردستاني (نيمه وقت) ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
تغذيه ورزشي حميد کشوري ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
حسگرهاي زيستي محمد ربيعي ۱شنبه(۱۸۰۰-۱۹۳۰)۴شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
خزش¸خستگي وشکست محمد تفضلي شادپور شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
روش تحقيق فرناز قاسمی شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)۴شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
زيست سازگاري حميد کشوري ۱شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)۴شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)