دروس ارائه شده پاييز ۹۳-۹۴

نام استاد مکان زمان توضيحات
اصول سيستمهاي راديولوژي وراديوتراپي محمد تفضلي شادپور شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
اناتومي وازمايشگاه شهريار غريب زاده(عضو سابق) شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
اناتومي وازمايشگاه حميد کشوري ۴شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
اناتومي وازمايشگاه حميد کشوري ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
تجهيزات عمومي بيمارستانهاوکلينيک هاي پزشکي سيدعطااله هاشمي ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۸۰۰)
ترموديناميک در مهندسي پزشکي مهناز اسكندري شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
ديناميک در مهندسي پزشکي مصطفي رستمي شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۱۳۰۰-۱۴۳۰)
رياضيات مهندسي علي فلاح شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۴شنبه(۷۴۵-۱۰۴۵)
سيستم هاي کنترل خطي فرزاد توحيدخواه شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۴شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
شيمي آلي محمد ربيعي ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
فيزيولوژي شهريار غريب زاده(عضو سابق) ۲شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
فيزيولوژي حميد کشوري ۱شنبه(۱۷۰۰-۱۹۰۰)
فيزيولوژي حميد کشوري ۴شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
فيزيک پزشکي فتح اله مضطرزاده ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
ماشينهاي الکتريکي مستقيم مهرداد عابدي ۱شنبه(۱۳۰۰-۱۴۳۰)۳شنبه(۱۳۰۰-۱۴۳۰)
مدارالکتريکي ۲ علي فلاح شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۴شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
مدارهاي منطقي فرشاد الماس گنج شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
مقاومت مصالح ۲ سيدعطااله هاشمي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
مقدمه اي برمهندسي پزشکي زيستي عباس نصيرايي مقدم شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
مهندسي سيستمهاي کنترل رهايش شهريار حجتي امامي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)