دروس ارائه شده پاييز ۹۳-۹۴

نام استاد مکان زمان توضيحات
ابزاردقيق بيومديکال(بيواينسترومنت) محمدحسن مرادي ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
اشوب و کاربردهاي ان در مهندسي محمدرضا هاشمي گلپايگاني شنبه(۱۴۳۰-۱۸۳۰)
اصول فن آوري اطلاعات محمد ربيعي ۱شنبه(۱۸۰۰-۱۹۳۰)۴شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
اقتصاد بهداشت و درمان حميد کشوري ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۵شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
الکتروفيزيولوژي محمدرضا هاشمي گلپايگاني ۲شنبه(۱۴۰۰-۱۸۰۰)
انتقال جرم در سيستم هاي زيستي مهناز اسكندري ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
تدريس يار اصول فن آوري اطلاعات محمد ربيعي ۳شنبه(۱۸۰۰-۱۹۳۰)
تدريس يار حسگرهاي زيستي محمد ربيعي ۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
تدريس يار مباحث ويژه محمد تفضلي شادپور ۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
ترميم زخم ونقش پليمرهاي پزشکي سهيلا سلحشور کردستاني (نيمه وقت) ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
تعامل سيال و جامد (FSI) در سيستم هاي حياتي ناصر فتورائي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
حسگرهاي زيستي محمد ربيعي شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۴شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
حسگرهاي زيستي محمد ربيعي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
خزش¸خستگي وشکست محمد تفضلي شادپور شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
داربست ها در مهندسي بافت شهريار حجتي امامي ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۴شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
ديناميک پيشرفته مصطفي رستمي شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
سمينار علي فلاح شنبه(۱۳۰۰-۱۴۳۰)
سمينار ناصر فتورائي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
سيستمهاي فازي محمدحسن مرادي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
سيستمهاي نوين رهايش مواد بيولوژيکي در بدن شهريار حجتي امامي ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۴شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)