دروس ارائه شده بهار ۸۸-۸۹

نام استاد مکان زمان توضيحات
آمار حياتي و احتمالات مرحوم منصور وفادوست (عضو سابق) شنبه(۱۱۰۰-۱۲۰۰)شنبه(۱۱۰۰-۱۲۰۰)شنبه(۱۸۰۰-۱۹۰۰)
ارتزوپروتز سيدعطااله هاشمي شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
ارتعاشات سيدعطااله هاشمي شنبه(۷۳۰-۹۱۵)
استاتيک نبي اله ابوالفتحي شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
استاتيک ومقاومت مصالح درمهندسي پزشکي مصطفي رستمي شنبه(۱۱۰۰-۱۲۰۰)شنبه(۱۱۰۰-۱۲۰۰)شنبه(۱۹۰۰-۲۰۰۰)
استانداردهاي بيومتريالها محمد ربيعي ۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
اصول توانبخشي ووسائل ودستگاهها نبي اله ابوالفتحي شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
اصول سيستمهاي راديولوژي وراديوتراپي محمد تفضلي شادپور شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
الکترومغناطيس احد توکلي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
الکترونيک ۲ محمدحسن مرادي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
اندازه گيري الکترونيکي فرزاد توحيدخواه شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
برنامه نويسي کامپيوتر ناصر فتورائي شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
بهداشت عمومي حميد کشوري ۱شنبه(۸۰۰-۹۱۵)
بهداشت عمومي حميد کشوري ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
بيوشيمي سهيلا سلحشور کردستاني (نيمه وقت) ۱شنبه(۱۱۰۰-۱۲۰۰)۱شنبه(۱۱۰۰-۱۲۰۰)۱شنبه(۱۸۰۰-۱۹۰۰)
تجزيه وتحليل سيستمها علي فلاح شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
ترموديناميک در مهندسي پزشکي محمد تفضلي شادپور ۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
خواص موادمهندسي مهران صولتي هشجين شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
زبان تخصصي مهندسي پزشکي سيامک نجاريان (عضو سابق) شنبه(۱۳۱۵-۱۵۰۰)
طراحي اجزادر بيومکانيک ناصر فتورائي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)