دروس ارائه شده بهار ۸۸-۸۹

نام استاد مکان زمان توضيحات
اصول فن آوري اطلاعات محمد ربيعي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)
اصول مديريت و برنامه ريزي استراتژيک محمد تفضلي شادپور ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
اعضا و اندامهاي مصنوعي سيامک نجاريان (عضو سابق) ۲شنبه(۱۳۳۰-۱۴۴۵)
اعضا و اندامهاي مصنوعي سيامک نجاريان (عضو سابق) شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
خواص و روش هاي پوشش دهي بيومتريال فتح اله مضطرزاده شنبه(۷۴۵-۹۱۵)شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
تحليل ديناميكي حركات ورزشي نبي اله ابوالفتحي ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
تخريب پذيري بيومتريال درمحيط هاي بيولوژيکي محمد ربيعي ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
حسگرهاي زيستي محمد ربيعي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
داربست ها در مهندسي بافت شهريار حجتي امامي ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۱۵)
ديناميک سيالات محاسباتيCFDوکاربردآن درجريان سيالات حياتي ناصر فتورائي شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
رباتيک مصطفي رستمي شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
روش تحقيق محمدحسن مرادي ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۱۵)
رياضيات مهندسي پيشرفته سيامک نجاريان (عضو سابق) شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
زيست سازگاري حميد کشوري ۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
سازمان مديريت بيمارستان حميد کشوري ۱شنبه(۱۶۳۰-۱۷۴۵)
سراميک ها و کاربرد آنها در مهندسي پزشکي مهران صولتي هشجين شنبه(۱۵۰۰-۱۶۱۵)
سمينار محمد ربيعي ۳شنبه(۷۳۰-۹۱۵)
سمينار محمد ربيعي (۰-۰)
سمينار محمد ربيعي ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۴۵)
سمينار ناصر فتورائي ۲شنبه(۱۶۳۰-۱۸۱۵)