دروس ارائه شده بهار ۸۹-۹۰

نام استاد مکان زمان توضيحات
آمار حياتي و احتمالات طاهره سيدنا ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
ارتعاشات سيدعطااله هاشمي ۱شنبه(۷۳۰-۹۱۵)
استاتيک ومقاومت مصالح درمهندسي پزشکي مصطفي رستمي ۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
اصول توانبخشي ووسائل ودستگاهها احمدرضا عرشي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
اصول سيستمهاي راديولوژي وراديوتراپي محمد تفضلي شادپور شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
الکترونيک ۲ محمدحسن مرادي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
اندازه گيري الکترونيکي فرزاد توحيدخواه شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
ايمپلنت هاي پزشکي حميد کشوري ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
بهداشت عمومي حميد کشوري ۴شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
تجزيه وتحليل سيستمها علي فلاح شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۴شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
تدريس يار الکترونيک ۲ محمدحسن مرادي ۴شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
خواص موادمهندسي مهران صولتي هشجين شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
زبان تخصصي مهندسي پزشکي سيامک نجاريان (عضو سابق) شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
طراحي اجزادر بيومکانيک ناصر فتورائي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
ماشينهاي الکتريکي متناوب مهرداد عابدي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
مباني انتقال حرارت و جرم در سيستمهاي حياتي سيامک نجاريان (عضو سابق) شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
مباني بيومتريالها مهران صولتي هشجين شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
مباني بيومکانيک ۲ ناصر فتورائي شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
مباني مهندسي بافت شهريار حجتي امامي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
مخابرات آنالوگ وديجيتال حميدرضا امين داور شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)