دروس ارائه شده بهار ۸۹-۹۰

نام استاد مکان زمان توضيحات
اصول فن آوري اطلاعات محمد ربيعي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
اصول مديريت و برنامه ريزي استراتژيک محمد تفضلي شادپور ۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
اعضاء و اندامهاي مصنوعي سيامک نجاريان (عضو سابق) شنبه(۷۴۵-۹۱۵)شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
تحليل ديناميكي حركات ورزشي احمدرضا عرشي ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
تحليل سينماتيکي اندام هاي بدن مصطفي رستمي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
تخريب پذيري بيومتريال درمحيط هاي بيولوژيکي محمد ربيعي ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
تدريس يار اصول مديريت و برنامه ريزي استراتژيک محمد تفضلي شادپور ۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
حسگرهاي زيستي محمد ربيعي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
داربست ها در مهندسي بافت شهريار حجتي امامي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
رباتيک مصطفي رستمي شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
روش تحقيق محمدحسن مرادي ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
زيست سازگاري حميد کشوري ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
سازمان مديريت بيمارستان حميد کشوري ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
سمينار محمد ربيعي شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
سمينار سيدعطااله هاشمي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
سمينار محمد ربيعي ۴شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
سمينار ناصر فتورائي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
شبکه هاي عصبي سيدعلي سيدصالحي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
فيزيولوژي مغز و شناخت شهريار غريب زاده(عضو سابق) ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
مدلسازي و شبيه سازي سيستمهاي بيولوژيکي احمدرضا عرشي شنبه(۷۴۵-۹۱۵)شنبه(۷۴۵-۹۱۵)