دروس ارائه شده بهار ۹۱-۹۲

نام استاد مکان زمان توضيحات
اصول توانبخشي ووسائل ودستگاهها احمدرضا عرشي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
اصول سيستمهاي راديولوژي وراديوتراپي محمد تفضلي شادپور شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
تجهيزات عمومي بيمارستانهاوکلينيک هاي پزشکي سيدعطااله هاشمي شنبه(۱۵۳۰-۱۸۳۰)
رباتيک مصطفي رستمي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
طراحي اجزادر بيومکانيک ناصر فتورائي شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
مباني مهندسي بافت شهريار حجتي امامي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
مقدمه اي بر بيولوژي سلولي ‹ مولکولي سهيلا سلحشور کردستاني شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
مقدمه اي برمهندسي پزشکي زيستي حميد کشوري ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
هيستولوژي ‹ پاتولوژي حميد کشوري ۴شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
آز مقاومت مصالح سيدعطااله هاشمي ۴شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
آز مقاومت مصالح سيدعطااله هاشمي ۴شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
آمار حياتي و احتمالات مهناز اسكندري ۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۴شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
ارتعاشات سيدعطااله هاشمي ۳شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
اصول وکليات مديريت ناصر فتورائي ۴شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
اصول وکليات مديريت ناصر فتورائي ۴شنبه(۱۵۳۰-۱۷۳۰)
الکترومغناطيس عباس نصيرايي مقدم ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
اندازه گيري الکترونيکي فرزاد توحيدخواه شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
تجزيه وتحليل سيستمها علي فلاح شنبه(۷۴۵-۱۰۴۵)۴شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
ترموديناميک در مهندسي پزشکي مهناز اسكندري ۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۴شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
ماشينهاي الکتريکي متناوب مهرداد عابدي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)