دروس ارائه شده بهار ۹۱-۹۲

نام استاد مکان زمان توضيحات
اصول فن آوري اطلاعات محمد ربيعي ۳شنبه(۱۸۰۰-۱۹۳۰)۴شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
اصول مديريت و برنامه ريزي استراتژيک محمد تفضلي شادپور ۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۴شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
تحليل ديناميكي حركات ورزشي احمدرضا عرشي ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
تحليل سيستمهاي اطلاعات بهداشتي محمدحسين فاضل زرندي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۴شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
تخريب پذيري بيومتريال درمحيط هاي بيولوژيکي محمد ربيعي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
تخريب‌پذيري بيومتريال در محيط‌هاي بيولوژيکي محمد ربيعي ۱شنبه(۱۸۰۰-۱۹۳۰)۴شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
تدريس يار اصول مديريت و برنامه ريزي استراتژيک محمد تفضلي شادپور ۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
تدريس يار تخريب‌پذيري بيومتريال در محيط‌هاي بيولوژيکي محمد ربيعي ۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
تدريس يار مديريت استانداردهاي پزشکي محمد ربيعي ۳شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
تدريس يار پليمرها و کاربرد آنها در مهندسي پزشکي محمد ربيعي ۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
رباتيک مصطفي رستمي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
روش اجزاء محدود در بيومکانيک ناصر فتورائي شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
زيست سازگاري حميد کشوري ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۴شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
زيست سازگاري حميد کشوري ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
سازمان مديريت بيمارستان حميد کشوري ۱شنبه(۱۸۰۰-۱۹۳۰)۵شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
سمينار محمد ربيعي (۰-۰)
سيستمهاي نوين رهايش مواد بيولوژيکي در بدن شهريار حجتي امامي ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۴شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
سيستمهاي کنترل ديجيتال علي فلاح شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
شبکه هاي عصبي سيدعلي سيدصالحي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
فيزيولوژي مغز و شناخت شهريار غريب زاده(عضو سابق) ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)