دروس ارائه شده بهار ۹۲-۹۳

نام استاد مکان زمان توضيحات
استانداردهاي بيومتريالها محمد ربيعي ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
اصول توانبخشي ووسائل ودستگاهها احمدرضا عرشي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
اصول سيستمهاي راديولوژي وراديوتراپي محمد تفضلي شادپور شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
طراحي اجزادر بيومکانيک سيدعطااله هاشمي شنبه(۷۴۵-۹۱۵)شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
مباني بيومکانيک ۱ سيدعطااله هاشمي ۲شنبه(۱۳۳۰-۱۶۳۰)
مباني بيومکانيک ۲ ناصر فتورائي شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
مباني مهندسي بافت شهريار حجتي امامي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
مقدمه اي بر رباتيک مصطفي رستمي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
مقدمه اي برمهندسي پزشکي زيستي حميد کشوري ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
هيستولوژي ‹ پاتولوژي حميد کشوري ۴شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
ارتعاشات سيدعطااله هاشمي ۳شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
الکترومغناطيس عباس نصيرايي مقدم ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
برنامه نويسي کامپيوتر فرناز قاسمی ۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۴شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
تجزيه وتحليل سيستمها علي فلاح شنبه(۷۴۵-۱۰۴۵)۴شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
ترموديناميک در مهندسي پزشکي مهناز اسكندري ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
ماشينهاي الکتريکي متناوب مهرداد عابدي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
مخابرات آنالوگ وديجيتال فرناز قاسمی شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۴شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
مدارهاي الکتريکي ۱ علي فلاح شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۴شنبه(۷۴۵-۱۰۴۵)
مقدمه اي برهوش محاسباتي وزيستي سيدعلي سيدصالحي شنبه(۱۵۳۰-۱۷۰۰)۲شنبه(۱۵۳۰-۱۷۰۰)
ميکروپروسسور فرشاد الماس گنج ۱شنبه(۷۴۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)