دروس ارائه شده بهار ۹۲-۹۳

نام استاد مکان زمان توضيحات
سراميکهاوکاربردآن در مهندسي پزشکي فتح اله مضطرزاده شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
اصول مديريت و برنامه ريزي استراتژيک محمد تفضلي شادپور ۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۴شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
بيوراكتورها در مهندسي بافت مهناز اسكندري ۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
تحليل ديناميكي حركات ورزشي احمدرضا عرشي ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
تحليل سيستمهاي اطلاعات بهداشتي محمدحسين فاضل زرندي شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۴شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
تخريب‌پذيري بيومتريال در محيط‌هاي بيولوژيکي محمد ربيعي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۴شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
تدريس يار اصول مديريت و برنامه ريزي استراتژيک محمد تفضلي شادپور ۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
تدريس يار تخريب‌پذيري بيومتريال در محيط‌هاي بيولوژيکي محمد ربيعي ۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
تدريس يار حسگرهاي زيستي محمد ربيعي ۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
تدريس يار مديريت استانداردهاي پزشکي محمد ربيعي ۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
حسگرهاي زيستي محمد ربيعي ۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۴شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
خواص الكتريكي بيومواد (مباحث ويژه) فتح اله مضطرزاده ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
داربست ها در مهندسي بافت شهريار حجتي امامي ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۴شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
داربست‌ها در مهندسي بافت شهريار حجتي امامي شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
رباتيک مصطفي رستمي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
روش تحقيق فرناز قاسمی ۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۴شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
زيست سازگاري حميد کشوري ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
زيست سازگاري حميد کشوري ۱شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)۴شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
سازمان مديريت بيمارستان حميد کشوري ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۵شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
سمينار محمد ربيعي شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۴شنبه(۱۲۱۵-۱۳۳۰)