دروس ارائه شده بهار ۹۳-۹۴

نام استاد مکان زمان توضيحات
رباتيک مصطفي رستمي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
آزمونهاي بيولوژيکي اكبر كارخانه شنبه(۱۵۳۰-۱۷۳۰)
ارتعاشات سيدعطااله هاشمي ۱شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
استانداردهاي بيومتريالها محمد ربيعي ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
اصول توانبخشي ووسائل ودستگاهها احمدرضا عرشي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
اصول سيستمهاي راديولوژي وراديوتراپي محمد تفضلي شادپور شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۴شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
الکترومغناطيس عباس نصيرايي مقدم ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
تجزيه وتحليل سيستمها علي فلاح شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۴شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۴شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
ترموديناميک در مهندسي پزشکي مهناز اسكندري ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
خواص موادمهندسي اكبر كارخانه شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
روش تحقيق و گزارش نويسي ناصر فتورائي ۲شنبه(۱۵۳۰-۱۷۳۰)
ماشينهاي الکتريکي متناوب مهرداد عابدي ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
مباني بيومکانيک ۲ ناصر فتورائي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
مباني مهندسي بافت شهريار حجتي امامي شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
مخابرات آنالوگ وديجيتال حميدرضا امين داور شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
مدارهاي الکتريکي ۱ علي فلاح شنبه(۷۴۵-۱۰۴۵)۴شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
مقدمه اي برمهندسي پزشکي زيستي حميد کشوري ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
مقدمه اي برهوش محاسباتي وزيستي سيدعلي سيدصالحي شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
ميکروپروسسور فرشاد الماس گنج ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۴شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
هيستولوژي ‹ پاتولوژي حميد کشوري ۱شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)