دروس ارائه شده بهار ۹۳-۹۴

نام استاد مکان زمان توضيحات
اسلوب شناسي سيستمهاو مهندسي سيبرنتيک محمدرضا هاشمي گلپايگاني ۴شنبه(۱۴۰۰-۱۸۰۰)
اصول مديريت و برنامه ريزي استراتژيک محمد تفضلي شادپور ۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۴شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
بيوراكتورها در مهندسي بافت مهناز اسكندري شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
تحليل ديناميكي حركات ورزشي احمدرضا عرشي ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
تخريب پذيري بيومواددرمحيطهاي بيولوژيکي محمد ربيعي ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
تخريب‌پذيري بيومتريال در محيط‌هاي بيولوژيکي محمد ربيعي ۳شنبه(۱۸۰۰-۱۹۳۰)۴شنبه(۱۲۱۵-۱۳۳۰)
تدريس يار اصول مديريت و برنامه ريزي استراتژيک محمد تفضلي شادپور ۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
تدريس يار تخريب‌پذيري بيومتريال در محيط‌هاي بيولوژيکي محمد ربيعي ۱شنبه(۱۸۰۰-۱۹۳۰)
تدريس يار مديريت استانداردهاي پزشکي محمد ربيعي ۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
تدريس يار پليمرها و کاربرد آنها در مهندسي پزشکي محمد ربيعي ۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
خواص الكتريكي بيومواد (مباحث ويژه) فتح اله مضطرزاده ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
خواص و روش هاي پوشش دهي بيومتريال فتح اله مضطرزاده شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
داربست‌ها در مهندسي بافت شهريار حجتي امامي شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
ديناميک سيالات محاسباتيCFDوکاربردآن درجريان سيالات حياتي ناصر فتورائي ۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۴شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
رباتيک مصطفي رستمي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
روشهاي نوين براي آناليزسطوح موادزيست سازگار اكبر كارخانه ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
زيست سازگاري حميد کشوري ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
زيست سازگاري حميد کشوري ۱شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)۴شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
سازمان مديريت بيمارستان حميد کشوري ۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۵شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
سراميک ها و کاربرد آنها در مهندسي پزشکي فتح اله مضطرزاده ۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۴شنبه(۷۴۵-۹۱۵)