مهندسي ورزشمهندسي ورزش تخصصي است كه در آن طراحي عناصر ، فضاها و اماكن ورزشي از قبيل كف پوشها، فضا، نور و صداگيري و..... از يك سو و شناسايي نكات مهم در تحليل و طراحي ابزار جديد،‌ از سوي ديگر مورد توجه قرار مي گيرد. تجهيزات ورزشي غالباً جزيي از بدن انسان تلقي مي شوند. مهندسي پزشكي ، فيزيك مكانيك، تكنولوژي ساخت و توليد، دانش شيمي و پليمري و .. همگي در يك مجموعه و به منظور ساخت ابزار بهتر مورد بهره برداري قرار مي گيرند.

 

 ورزش به عنوان مجموعه اي خاص از حركات مهارتي انساني است. پيشرفته ترين ابزارهاي سنجشي و تصحيحي، يعني سيستم هاي تحليل حركت، در اصل سينماتيك بدن ورزشكار را شناسايي مي نمايند و بدنبال آن تبادلات نيرويي نيز از طريق سكوهاي نيرويي مورد ارزيابي قرار گرفته تا تواماً توصيف ديناميك حركت را در اختيار متخصصين بيومكانيك و بيوديناميك ورزش قرار دهند. در اين راستا نه تنها اطلاعات دقيق تربيت بدني بلكه دانش كامل اصول فني و مهندسي نيز لازم خواهند بود تا بتوان توصيف دقيق ، علمي ، فني و مهندسي براي حركت موردنظر ارائه داد.