پیام رئیس دانشکده

{#myemotions_dlg.cool}

 

 

بسمه تعالی

 دانشکده مهندسی پزشکی پرچمدار رویکرد بین رشته ای  در کشور است. رویکردی که به دلیل  توجه به اقتصاد دانش بنیان، به عنوان اندیشه ای  مترقی، فرصتی استثنایی برای شکوفایی و هموار کردن پیشرفت و توسعه در کشور یافته است.

برماست که با فراهم کردن محیطی حرفه ای و اخلاق مدارانه از این فرصت برای سرفرازی میهن اسلامی بهره بجوئیم. 

 

رویدادها / اطلاعيه ها