مهندسي بافت

مهندسي بافت

  • معرفي

دراين آزمايشگاه داربست هاي مهندسي بافت و سامانه های نوین انتقال دارو ساخته شده و آزمايشات سلولي شامل بررسی سميت، شمارش، عكس برداري، نگه داري و کشت سلولي صورت مي گيرد.