شيمي آلي

شيمي آلي

  • معرفي

آزمايشگاه  آموزشي شيمي آلي به منظور شناسايي مواد آلي, تفكيك و تخليص تركيبات آلي , استخراج مواد , تعيين نقطه ذوب و سنتز چند تركيب آلي براي دانشجویان گرایش بیو متریال ارائه می گردد

سرپرست آزمايشگاه: آقاي دكتر ربیعی

شماره تلفن تماس64542379 داخلی 13

مدرس آزمايشگاه: خانم مهندس پور جاهد

موقعيت آزمايشگاه: طبقه هم کف دانشکده مهندسی پزشکی


 اغلب دانشجويان رشته بيومتريال از امكانات اين آزمايشگاه در خلال انجام پروژه هايشان استفاده مي كنند. پروژه هاي متنوعي در حوزه بيومتريال ها، رهايش دارو، مهندسي بافت و زيست حسگرها در اين آزمايشگاه انجام شده اند. سنتز پليمرهاي زيست سازگار و بيوسراميك ها، تهيه ناقل هاي

مورد استفاده در رهايش دارو نظير اسفرهاي با سايز ميكرو و نانو، طراحي و ساخت داربست هاي متخلخل براي بافت هاي مختلف از مهم ترين پروژه هاي در حال انجام در اين آزمايشگاه هستند