حس لامسه مصنوعي و جراحی رباتیک

حس لامسه مصنوعي و جراحی رباتیک

  • معرفي

آزمايشگاه حس لامسه مصنوعی و جراحی رباتیک، یکی از مراکز فعال در انجام طرح­ ها و پروژه هاي مختلف مهندسي پزشكي به ويژه در زمينه حس لامسه مصنوعي و جراحي رباتيك مي باشد. مهمترين فعاليت هاي اختصاصي اين آزمايشگاه را مي توان مدلسازی حس لامسه مصنوعی، تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی بافت لمس شده، طراحي و ساخت ابزارهای قابل استفاده در جراحي هاي با حداقل تهاجم و جراحي هاي از راه دور و هوشمند كردن ابزارهای جراحي و پزشكي نام برد.