سايبرنتيك و مدلسازي سيستمهاي بيولوژيكي

سايبرنتيك و مدلسازي سيستمهاي بيولوژيكي

فرزاد توحيدخواه

  • معرفي

اکثر فعاليت­های انجام شده دراين آزمايشگاه بر روی مدلسازی و کنترل سیستم­های شناختی و حرکتی متمرکز شده­اند. به این ترتیب که با یک نگاه مهندسی به فرایندهای شناختی و حرکتی یک مدل محاسباتی از نحوه عملکرد از آنها پیشنهاد می گردد و از این مدل در کاربردهایی نظیر پیش بینی و کنترل استفاده می شود. برای مثال به کمک مدلهای پیشنهاد شده می توان تاثیر تغییر پارامترهای محیطی را برروی عملکرد شناختی و حرکتی انسان پیش بینی نمود. در این راستا در حال حاضر پروژه های مختلفی در مقطع ارشد و دکتری با موضوعاتی نظیر مدلسازی و کنترل حرکات در انسان، مدلسازی نحوه برنامه ریزی حرکتی و انتخاب مسير در انسان، مدلسازی سیستم کنترل توجه در انسان و نقش آن در فرایندهای شناختی و حرکتی، مدل سازي اثر تحريک الکتريکي فرا جمجمه اي بر مجموعه هاي نوروني، مدلسازی فرايند تصميم­گيری در انسان، مدلسازی نحوه اجرای چند تکلیف همزمان شناختی و حرکتی، و مدلسازی توليد گفتار در انسان اشاره نمود. در فرایند مدلسازی موارد ذکر شده اختلالات شناختی-حرکتی مختلفی نظیر پارکینسون، بیش فعالی/نارسایی توجه، اتیسم، و اختلالات یادگیری نیز مورد مطالعه قرار گرفته شده است.

http://bme2.aut.ac.ir/biomodeling