پردازش گفتار

  • معرفي

در اين آزمايشگاه پژوهشي، پروژه هاي مختلف در زمينه پردازش سيگنال گفتار، با هدف بازشناسي گفتار، تشخيص نارسائي هاي گفتاري و موارد مشابه انجام مي شود.