پردازش هوشمند سيگنالها و اطلاعات

پردازش هوشمند سيگنالها و اطلاعات

  • معرفي

در اين آزمايشگاه پژوهشي، مدل هاي مختلف پردازش اطلاعات و سيگنال ها، برخي از توانايي هاي رفتاري مغز انسان را بر روي سامانه هاي محاسباتي متشكل از شبكه هاي عصبي مصنوعي شبيه سازي مي نمايند. هدف كلي اين پروژه ها شناسايي كامل تر چگونگي تحقق پردازش هاي پيچيده ادراكي و شناختي اطلاعات در مغز انسان و مشابه سازي آنها در رايانه است.