عصبي- عضلاني

  • معرفي

در اين آزمايشگاه، مدلسازي هاي مربوط به سيستم عصبي- عضلاني به وسيله ي دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري انجام مي شود. نتايج به صورت مقالات داخلي و خارجي چاپ شده اند.