بيورباتيك

بيورباتيك

  • معرفي

همكاري با بخشي از پروژه هاي كارشناسي و تحصيلات تكميلي دانشجويان دانشكده مهندسي پزشكي و طرح هاي تحقيقاتي مربوطه در زمينه رباتيك و بيورباتيك، مهندسي ورزش و حقيقت مجازي، تحقيقات در زمينه طراحي و مدلسازي سيستمهاي چند رشته اي در زمينه بيومكاترونيكس و واقعيت مجازياز جمله بكارگيري ربات ها و مباحث رباتيكس كه به عنوان نمونه در اين آزمايشگاه مباحث رباتيكس در مهندسي ورزش و بيومكانيك ورزش در توصيف ديناميك بدن ورزشكار به كار گرفته مي شود.