بیومتریال های هوشمند

بیومتریال های هوشمند

  • معرفي

تحقیقات در آزمايشگاه  بیومتریال های هوشمند بر روی بیومتریال­های الهام گرفته از طبیعت، بهبود یافته و نسل سوم بیومتریال ها می باشد. تهیه و مشخصه یابی بیومتریال ها در مقیاس نانو/میکرو برای کاربرد به عنوان ایمپلنت، داربست مهندسی بافت و سامانه جهت رهایش دارو از اهداف تحقیقاتی این آزمایشگاه می باشد.