آناليز حركت

آناليز حركت

  • معرفي

محققان آزمايشگاه آناليز حرکت دانشگاه صنعتی اميرکبير با استفاده از آزمايش و روش‌های محاسباتی به مطالعه در رابطه با بيومکانيک حرکت انسان می‌پردازند. در اين آزمايشگاه، درک پايه‌ای مکانيزمی که عامل ايجاد حرکت می‌باشد مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گيرد. نتايج حاصل از آزمايشات و مطالعات ما، برای ارتقاء سطح کيفی ورزشکاران و بهبود روش‌های درمانی افرادی که مشکلات حرکتی دارند مورد استفاده قرار می‌گيرد.