رویداد

کارگاه تعمیر، تجهیز، راه اندازی تجهیزات بیمارستانی

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۲/۲۶  ارسال کننده خبر: مهندسي پزشکي

اطلاعیه کارورزی

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۹  ارسال کننده خبر: مهندسي پزشکي

اطلاعیه پیش ثبت نام ترم آینده گروه بیوالکتریک

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۲  ارسال کننده خبر: مهندسي پزشکي

دريافت کمدهای دانشجويی دانشکده

تاريخ: ۱۳۹۳/۰۱/۲۳  ارسال کننده خبر: مهندسي پزشکي