رویداد

اطلاعیه عدم حضور در مصاحبه دکتری

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۴/۰۱  ارسال کننده خبر: مهندسي پزشکي

زمانبندی مصاحبه آزمون دکتری سال ۹۸ بیو مکانیک و بافت

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۵  ارسال کننده خبر: مهندسي پزشکي

زمانبندی مصاحبه آزمون دکتری سال ۹۸ بیوالکتریک و بیومتریال

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۵  ارسال کننده خبر: مهندسي پزشکي

زمان و مکان مصاحبه مرحله اول آزمون دکتری سال ۹۸

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۵  ارسال کننده خبر: مهندسي پزشکي