رویداد

اطلاعیه تکمیلی مصاحبه دکتری

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۴/۰۲  ارسال کننده خبر: مهندسي پزشکي

زمان و مکان مصاحبه دانشجویان دکتری ۹۷

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۳  ارسال کننده خبر: مهندسي پزشکي

کارگاه تعمیر، تجهیز، راه اندازی تجهیزات بیمارستانی

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۲/۲۶  ارسال کننده خبر: مهندسي پزشکي

دريافت کمدهای دانشجويی دانشکده

تاريخ: ۱۳۹۳/۰۱/۲۳  ارسال کننده خبر: مهندسي پزشکي