اخبار

دستاوردهای اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال ۱۳۹۵

تاريخ: ۱۳۹۵/۱۲/۲۲  ارسال کننده خبر: مهندسي پزشکي

اسامی دانشجویان ممتاز فعال کارشناسی مهندسی پزشکی

تاريخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۵  ارسال کننده خبر: مهندسي پزشکي

برنامه گفتگو تنهایی زندگینامه دکتر هاشمی گلپایگانی

تاريخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۳  ارسال کننده خبر: مهندسي پزشکي

دريافت کمدهای دانشجويی دانشکده

تاريخ: ۱۳۹۳/۰۱/۲۳  ارسال کننده خبر: مهندسي پزشکي