دستاوردهای اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال ۱۳۹۵

 

دستاوردهای اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال ۱۳۹۵

http://bme2.aut.ac.ir/bmevideo/video_2017-03-09_10-28-13.mov

ارسال کننده خبر: مهندسي پزشکي| | تاريخ: ۱۳۹۵/۱۲/۲۲