ارائه روشی برای ترمیم ضایعات غضروفی بر پایه جوهرهای زیستی توسط یکی از دانش آموختگان دانشکده مهندسی پزشکی

یکی از دانش آموختگان دانشکده مهندسی پزشکی، علی مختارزاده اخیرا در مطالعات خود با استفاده از جوهر زیستی ترکیبی موفق به ارائه روشی برای ترمیم ضایعات غضروفی و استخوانی شدند.

خبر ارائه این روش در خبرگزاری هایی چون ایسنا ، فارسنیوز و سایت دانشگاه .. انتشاریافته. این موفقیت را به ایشان و خانواده مهندسی پزشکی تبریک می گوییم. 

 

ارسال کننده خبر: مهندسي پزشکي| | تاريخ: ۱۳۹۸/۰۴/۲۵