اساتيد بیوالکتریک

محمدرضا هاشمي گلپايگاني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:hashemi_g[at sign]morva[dot]net,m[dot]r[dot]hashemig[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:64542370(21-98+)

فرزاد توحيدخواه

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:Towhidkhah[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:2363-6454 (21-98+)

محمدحسن مرادي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mhmoradi[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:2399-6454(21-98+)

فرشاد الماس گنج

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:almas[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:2372-6454(21-98+)

سيدعلي سيدصالحي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:ssalehi[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:2388-6454(21-98+)

علي فلاح

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:afallah[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:2365-6454(21-98+)

حامد آذرنوش

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:hamed.azarnoush@gmail.com

شماره تلفن:2398-6454(21-98+)

محمد علي احمدي پژوه

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:pajouh[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:5570-6454(21-98+)

محمد مهدی احمدی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:mmahmadi [at sign] aut.ac.ir

شماره تلفن:5573-6454(21-98+)

سجاد جعفری

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:sajadjafari@aut.ac.ir ,sajadjafari83@gmail.com

شماره تلفن:+982164542398

مهرداد ساویز

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:msaviz@aut.ac.ir

شماره تلفن:5569-6454(21-98+)

فرناز قاسمی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:ghassemi[at sighn]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:2397-6454(21-98+)

عباس نصيرايي مقدم

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:nasiraei[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:2498-6454(21-98+)

شهريار غريب زاده(عضو سابق)

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:gharibzadeh[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن: