اساتيد بيومتريال

فتح اله مضطرزاده

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:moztarzadeh[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:2393-6454(21-98+)

شهريار حجتي امامي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:semami[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:

محمد ربيعي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:mrabiee[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:2381-6454(21-98+)

مهران صولتي هشجين

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:solati[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:5679-6454(21-98+)

افرا حاجی زاده

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:afra.hajizadeh[at sign]aut.ac.ir

شماره تلفن:5566-6454 (21-98+)

سهيلا سلحشور کردستاني

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:sskordestani[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:2366-6454(21-98+)

عاطفه سلوك

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:atefeh.solouk[at sign]aut[dot]ac[dot]ir,atefeh.solouk[at sign]gmail[dot]com

شماره تلفن:5567-6454(21-98+)

اكبر كارخانه

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:a.karkhaneh@aut.ac.ir

شماره تلفن:2497-6454(21-98+)

حميد کشوري

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:keshvari[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:2375-6454(21-98+)