اساتيد بيومكانيك

محمد تفضلي شادپور

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:tafazoli[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:2385-6454(21-98+)

مصطفي رستمي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:rostami[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:2361-6454(21-98+)

احمدرضا عرشي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:arshi@aut.ac.ir; a.r.arshi@gmail.com

شماره تلفن:2377-6454(21-98+)

ناصر فتورائي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:nasser[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:2368-6454(21-98+)

حميدرضا كاتوزيان

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:katoozian[at sign]engineer[dot]com , katoozian[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:2373-6454(21-98+)

سيدعطااله هاشمي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:a.hashemi[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:2369-6454(21-98+)