اساتيد مهندسي بافت

مهناز اسكندري

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:eskandarim[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:2362-6454(21-98+)

رعنا ایمانی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:r.imani@aut.ac.ir

شماره تلفن:5676-6454(21-98+)

غلامرضا روحي

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:grouhi[at sign]uottawa[dot]ca

شماره تلفن:2380-6454(21-98+)

ایمان شعبانی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:shabani@aut.ac.ir

شماره تلفن:5571-6454(21-98+)

مهدی شفیعیان

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:shafieian@aut.ac.ir

شماره تلفن:2359-6454(21-98+)

مهران كسري

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:mkasra@aut.ac.ir

شماره تلفن:2496-6454(21-98+)

محمد معینی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:m.moeini@aut.ac.ir

شماره تلفن:5568-6454(21-98+)