نام خانوادگی سال ورود
نام مقطع
 
ردیف نام و نام خانوادگی مقطع گرايش سال ورود
1 حسين آخوندعلي کارشناسي مهندسي پزشکي باليني
2 آزيتا آذرفر کارشناسي مهندسي پزشکي-بيوالکتريک
3 معصومه آذرپور کارشناسي ارشد مهندسي پزشکي-بيوالکتريک
4 فضل اله آرمون کارشناسي مهندسي پزشکي-بيوالکتريک
5 اميررضا آرميون کارشناسي ارشد مهندسي پزشکي-بيوالکتريک
6 نويد آزادگان کارشناسي ارشد مهندسي پزشکي-بيوالکتريک
7 آرين آشورون کارشناسي مهندسي پزشکي-بيوالکتريک
8 معصومه آشوري راد کارشناسي ارشد مهندسي پزشکي-بيوالکتريک
9 مهرداد آقاجاني کلخوراني کارشناسي ارشد مهندسي پزشکي-بيوالکتريک
10 علي آقايي فر کارشناسي مهندسي پزشکي-بيوالکتريک
11 سعيد آل منصور کارشناسي ارشد مهندسي پزشکي-بيومتريال
12 سوده آهني کارشناسي مهندسي پزشکي-بيوالکتريک
13 محمد آهنيان کارشناسي ارشد مهندسي پزشکي-بيوالکتريک
14 ماندانا آگهي کارشناسي ارشد مهندسي پزشکي-بيومتريال
15 محمد ابجدي کارشناسي ارشد مهندسي پزشکي-بيومکانيک
16 عطااله ابراهيم زاده شرفه کارشناسي ارشد مهندسي پزشکي-بيوالکتريک
17 محسن ابراهيمي کارشناسي ارشد مهندسي پزشكي - بيومتريال - آموزش الكترونيكي
18 رضا ابراهيمي کارشناسي مهندسي پزشکي باليني
19 فريده ابراهيمي خاله سري کارشناسي مهندسي پزشکي باليني
20 محمد ابو فاضلي کارشناسي ارشد مهندسي پزشکي-بيوالکتريک