افراد

اكبر كارخانه

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: a.karkhaneh@aut.ac.ir

شماره تلفن: 2497-6454(21-98+)

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی

کارشناسی مهندسی مواد- دانشگاه صنعتی امیرکبیر1380

کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی- بیومتریال- دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1382

دکتری تخصصی(PhD) مهندسی پزشکی- بیومتریال- دانشگاه صنعتی امیرکبیر1386