افراد

علي فلاح

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: afallah[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن: 2365-6454(21-98+)

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی

کارشناسی :دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشكده ي مهندسی برق(گرايش الکترونیک) از سال 1357تا 1364 (با احتساب تعطیلات انقلاب فرهنگی)- پروژه كارشناسی: آزمایش کننده ي آی سی های تي تی ال.استاد راهنما دكترپزشك  

کارشناسی ارشد :دانشگاه صنعتی امیرکبیر- مهندسی برق(الکترونیک )از سال 1364 تا 1367 - پروژه كارشناسي ارشد:کنترل موتورهای دی سی کوچک مورد استفاده در د ست سیبرنتیکی،استادان راهنما:دکترمحمدرضاهاشمی گلپایگانی و دکترعلی اصغرمرادی

دکتری :دانشگاه تربیت مدرس - مهندسی برق-(گرایش مهندسی پزشکی بیوالکتریک) ازسال1369 تا 1374 - پروژه دكتري:کنترل تطبیقی دست سیبرنتیکی با کنترل کننده شبکه عصبی،استادان راهنما:دکترمحمدرضاهاشمی گلپایگانی استادان مشاور:دکترکارولوکس ودکتر سیداحمدافتخارحسینی