افراد

سيدعطااله هاشمي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: a.hashemi[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن: 2369-6454(21-98+)

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی

فوق دکترای مهندسی مکانیک(2004). ، دانشكده  مهندسی مکانیک، - دانشگاه  مك مستر - هميلتون كانادا

دکترای تخصصی مهندسی مکانیک (1998).  دانشكده  مهندسی مکانیک، - دانشگاه پلی تكنيك  مونترال،  مونترال، كانادا

كارشناسي ارشد ممهندسی مکانیک (1367).دانشكده  مهندسی مکانیک، - دانشگاه  صنعتي اميركبير ، تهران ، ایران

كارشناسي مهندسی مکانیک (1364). دانشكده  مهندسی مکانیک، - دانشگاه  صنعتي اميركبير ، تهران ، ایران